Multimedia Art Museum, Moscow | Exhibitions | Elena Astashova, Elena Grusitskaya, Ekaterina Pomelova, Tatyana Sushenkova, Natalya Tabakova, Anna Zhukova, Sofia Minasyan, Dmitry Venkov, Olya Ivanova - Open image
.
Ru

Open image
Elena Astashova, Elena Grusitskaya, Ekaterina Pomelova, Tatyana Sushenkova, Natalya Tabakova, Anna Zhukova, Sofia Minasyan, Dmitry Venkov, Olya Ivanova

Elena Astashova, Elena Grusitskaya, Ekaterina Pomelova, Tatyana Sushenkova, Natalya Tabakova.
Alphabet. 
2009. 
Workshop in Mshkin town Olya Ivanova.
Gorelovka. 
2009. 
Workshop in Udmurtiya region Olya Ivanova.
Gorelovka. 
2009. 
Workshop in Udmurtiya region Anna Zhukova.
Facades. 
2009. 
Workshop in Udmurtiya region Anna Zhukova.
Portraits. 
2009. 
Workshop in Udmurtiya region Sofia Minasyan.
Malaya Zemlya. 
2009. 
Workshop in Udmurtiya region Sofia Minasyan.
Сoupling. 
2009. 
Workshop in Udmurtiya region Sofia Minasyan.
Times. 
2009. 
Workshop in Udmurtiya region Ekaterina Pomelova.
Machines. 
2009. 
Workshop in Yakutiya Tatyana Sushenkova.
Kindergarten. 
2009. 
Workshop in Udmurtiya region Tatyana Sushenkova.
Hope .
2009. 
Workshop in Yakutiya Dmitry Venkov.
One’s corner. 
2009. 
Workshop in Mshkin town Dmitry Venkov.
Trajectory. 
2009. 
Workshop in Yakutiya

Elena Astashova, Elena Grusitskaya, Ekaterina Pomelova, Tatyana Sushenkova, Natalya Tabakova. Alphabet. 2009. Workshop in Mshkin town

Olya Ivanova. Gorelovka. 2009. Workshop in Udmurtiya region

Olya Ivanova. Gorelovka. 2009. Workshop in Udmurtiya region

Anna Zhukova. Facades. 2009. Workshop in Udmurtiya region

Anna Zhukova. Portraits. 2009. Workshop in Udmurtiya region

Sofia Minasyan. Malaya Zemlya. 2009. Workshop in Udmurtiya region

Sofia Minasyan. Сoupling. 2009. Workshop in Udmurtiya region

Sofia Minasyan. Times. 2009. Workshop in Udmurtiya region

Ekaterina Pomelova. Machines. 2009. Workshop in Yakutiya

Tatyana Sushenkova. Kindergarten. 2009. Workshop in Udmurtiya region

Tatyana Sushenkova. Hope . 2009. Workshop in Yakutiya

Dmitry Venkov. One’s corner. 2009. Workshop in Mshkin town

Dmitry Venkov. Trajectory. 2009. Workshop in Yakutiya

Moscow, 23.03.2010—1.04.2010

exhibition is over

The Rodchenko Moscow School of Photography and Multimedia

2nd Krasnoselskiy side st., 2, 107140, Moscow, Russia
http://www.mdfschool.ru/

Share with friends

Curators: Elena Astashova, Anna Jukova, Petr Jukov, Daria Kirillova

Presented by the Moscow School of photography and multimedia A.Rodchenko

Curators: Elena Astashova, Anna Jukova, Petr Jukov, Daria Kirillova

Presented by the Moscow School of photography and multimedia A.Rodchenko

Close